President Brand Primêre Skool

Akademie

President Brand Primêre Skool se akademie is 'n uitstekende instelling wat bekendheid geniet vir sy hoë standaarde en prestasies op akademiese gebied. Die skool het 'n ryk geskiedenis van uitnemendheid en strewe daarna om elke leerder se potensiaal te ontsluit.

 

Een van die redes waarom President Brand Primêre Skool so goed presteer, is die toewyding van die ervare en bekwame onderwysers. Hierdie opvoeders is passievol en hou daarvan om leerders te inspireer en te bemagtig om hul beste te lewer. Hulle bied 'n hoë kwaliteit onderrigervaring wat fokus op die ontwikkeling van kritiese denke, probleemoplossing en selfgemotiveerde leer.

 

Die skool bied 'n ryk en uitgebreide kurrikulum aan wat alle belangrike akademiese vakke dek. Dit sluit in wiskunde, wetenskap, Engels, Afrikaans en sosiale wetenskappe. Daar word ook 'n sterk klem geplaas op taalvaardighede, leesbegrip en skryfvaardighede, wat leerders help om effektiewe kommunikeerders te word.

 

President Brand Primêre Skool het ook 'n sterk fokus op akademiese ondersteuning. Hulle bied ekstra klasse aan vir leerders wat ekstra hulp benodig. Hierdie ondersteuning dra by tot 'n gevoel van inklusiwiteit en verseker dat elke leerder die geleentheid het om te groei en te vorder.

 

'n Verdere kenmerk wat die skool onderskei, is die bevordering van 'n positiewe leeromgewing. Daar heers 'n kultuur van samewerking, respek en ondersteuning onder leerders en onderwysers. Die skool skep 'n veilige ruimte waar leerders hulself kan wees en hul unieke talente kan ontwikkel.

President Brand Primêre Skool

geken aan innovering en toewyding

Innovasie

Tegnologies toegerus

Inklusiewe onderwys

Uitnemende onderwys

Skakelings netwerke

Onderstenuningsdienste

Wees Ingelig

Ons akademiese fases

AKADEMIE: GRONDSLAGFASE

President Brand Primêre Skool se Grondslagfase bied aan die kind ‘n veilige en stimulerende omgewing waarin die leerder as individu kan ontwikkel. Leerders word aangemoedig om binne hierdie leeromgewing selfvertroue te ontwikkel, kanse te waag en opinies te lug. Elke leerder word gesien as ‘n gawe en word met agting en respek behandel. Erkenning word gegee aan elke kind se uniekheid.

 

Dit is vir ons belangrik om klasse so klein as moontlik te hou sodat elke leerder se potensiaal ten volle bereik kan word. Intervensie(Hulpverlening) word gegee aan leerders wat probleme ondervind.

 

Hulpverlening geskied ook in die vorm van ekstra klasse, Remediërende klasse asook verwysings na Arbeidsterapeute, Spraakterapeute, ens.

 

Ons het ervare en goed gekwalifiseerde onderwyseresse wat ‘n passie vir die onderwys het en in elke opsig ‘n ekstra myl sal stap.

Personeel pas voortdurend vernuwende tegnieke toe om die leerproses interessant en genotvol te maak.

 

‘n Goeie waardesisteem word by leerders gekweek en skep ‘n positiewe en gelukkige klaskamerruimte.

 

Die ouer speel in samewerking met die personeel ‘n groot rol om te verseker dat leerders oor die nodige kennis beskik om die oorgang na ‘n volgende fase te vergemaklik. Onderwyser-Ouerkommunikasie is vir ons baie belangrik.

 

Ons poog om op hoogte te bly met die nuutste verwikkelinge in die onderwys en volg die Nasionale KABV (Kurrikulum-en Assesseringsbeleidsverklaring) soos voorgeskryf deur die Departement van Basiese Onderwys.

 

Vakke wat in die Grondslagfase aangebied word:

 

  • Afrikaans Huistaal - (Slaagvereiste:  50%)
  • Engels Eerste Addisionele Taal - (Slaagvereiste:  40%)
  • Wiskunde - (Slaagvereiste:  40%)
  • Sotho Tweede Addisionele Taal  
  • Lewensvaardigheid

AKADEMIE

Die Akademie van ons skool word volgens die Nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) beheer en bestuur. Navrae oor enige akademiese aangeleentheid kan gedoen word by die betrokke personeel.

 

ASSESSERINGS

Leerders en ouers moet daarop let dat daaglikse aktiwiteite, opdragte (huiswerk ingesluit) en toetse geëvalueer en gerekordeer kan word. Huiswerk moet dus getrou gedoen word. Deurlopende assesserings in die vorm van take, projekte, ondersoeke, praktiese aktiwiteite, toetse en eksamens vind plaas volgens die voorskrifte van die Departement.

 

Werksopdragte, praktiese take, ensovoorts word vroegtydig aan leerders gegee. Daarmee saam ontvang hulle ook duidelike assesseringsriglyne waarvolgens hulle dit moet voltooi.

 

LET WEL: Bogenoemde assesserings mag nie by die huis gedoen word nie.

 

Leerders kan wel navorsing vooraf by die huis doen, asook die benodigdhede (materiaal en gereedskap) skool toe bring.

 

FORMELE TOETSE

Formele toetsreekse vind wel plaas en leerders word vroegtydig van toetse se datums verwittig. U kry die uitslae van die toetse, waarna u dit asseblief moet onderteken en terugstuur na die betrokke opvoeders. Alle toetse en ander assesserings word deur die opvoeder bewaar.

 

EKSAMENS

Eksamens word slegs afgelê in die 2de en 4de kwartaal. Die betrokke roosters word vroegtydig aan die leerders voorsien, tesame met ‘n eksamenafbakening van die leerwerk. Die eksamen dien slegs as finale afrondingsevaluering van die leerders en is nie die enigste bepalende faktor vir die berekening van die promosiepunte nie.

 

AFWESIGHEDE

Leerders mag slegs weens siekte of om ‘n ander grondige rede van die skool afwesig wees. ‘n Leerder wat afwesig was, moet op die eerste dag wat hy / sy weer terugkeer ‘n brief van sy ouers bring waarin ‘n rede van afwesigheid aangedui word. Indien ‘n leerder langer as 2 dae afwesig is, moet ‘n doktersertifikaat voorgelê word. Dit is die leerder se eie verantwoordelikheid om verlore werk na afwesigheid so gou as moontlik in te haal. Leerders wat afwesig is, moet self sorg om huiswerk te bekom om mee te help dat leerders voorbereid is.

 

Wanneer ‘n leerder weens afwesigheid enige assessering of toets misgeloop het of nie kon inhandig nie, moet hy / sy voorbereid wees om dit op die dag van terugkoms af te handel. Die leerder sal dan die punte vir die assessering / toets ontvang en nie gepenaliseer word nie. Geen afwesigheidspunt sal aan ‘n leerder toegeken word nie. Bogenoemde reëling geld vir enige assessering, toets en eksamenvraestel. Leerders wat tydens die eksamen siek is, moet ‘n siekbrief inhandig.