Ons Skool

Agtergrond


Die skool is aanvanklik gestig op 7 Julie 1873 met ‘n leerdergetal van 21. Dit was ‘n privaatskool met die naam van “Infant Primary School” en was gesetel in St Georgestraat. Die prinsipaal was ‘n ene Mej Dunn. In Oktober 1875 verskuif die skool egter na Fonteinstraat, as gevolg van die uitbreiding en omdat die aanvanklike gebou met sy een klaskamer te klein geword het. In 1876 het die skool geaffilieer met die destydse Damesinstituut, tans Eunice, en dien die skool as voorbereidende skool vir die kindertuinklasse van die Damesinstituut en Grey-Kollege. In 1888 word daar ‘n ekstra vertrek opgerig as gevolg van die verdere uitbreidings. Een rede was omdat die skool nou ook Nederlands as onderrigtaal, tesame met Engels, gebied het. In Januarie 1901 het die skoolgetalle toegeneem tot 56 en het daarna so vinnig gegroei dat daar besluit is om ‘n skool met twee klaskamers teen die hande van Seinheuwel te bou. Die nuwe gebou is op 14 Augustus 1908 amptelik geopen in Eerstelaan. Die naam was steeds die “Infant Primary School”.


Sien meer

SKOOLHOOFDE VAN DIE INFANT PRIMARY SCHOOL EN PRESIDENT BRAND PRIMêRE SKOOL

Skool in St. Georgestraat
Mej. Dunn (Jul. 1873 - Sept. 1875)
Skool in Fonteinstraat
Mej. Dunn (Okt. 1875 - Des. 1882) Mej. Nielson (Jan. 1883 - Jun. 1884) Mej. E. Smart (Jul. 1884 - Des. 1894) Mej. J.M. Kennedy (Jan. 1895 - Apr. 1896) Mej. S.A. Stephen (Sept. 1896 - Des. 1900) Mej. M. Marais (Jan. 1901 - Aug. 1908)
Skool in Eerste Laan
Mej. M. Marais (Aug. 1908 - Apr. 1911) Mej. C. Kofoed (Mei 1911 - Des. 1913) Mnr. J.D.M. Swart (Jan. 1914 - Des. 1940) Mnr. I.J. Grové (Jan. 1941 - Jun. 1951) Mnr. W.J. Jordaan (Jul. 1951 - Des. 1963) Mnr. A. Campbell (Waarn. Jan. 1964 - Des. 1964) Mnr. P.R. du Plessis (Jan. 1965 - Jun. 1986) Mnr. A.D. Schoeman (Waarn. Jul. 1986 - Des. 1986)
Skool in Pellissier
Mnr. A.D. Schoeman (Waarn. Jan 1987 - Des 1989) Mnr. R.L. Mould (Jan 1990 - Des 1990) Mnr. A.D. Schoeman (Waarn. Jan 1991 - Des 1991) Mnr. D.G.C. Potgieter (Jan. 1992 - Des 2013) Mnr. L. Smith (Jan 2014 - Huidig)
Visie
Missie
BESTE OUER EN LEERDER

Baie welkom by President Brand Primêre Skool! Ons glo dat elke ouer en leerder ‘n fenomenale paar jare saam met President Brand sal beleef. President Brand Primêre Skool is en was nog altyd alombekend vir: Hoë akademiese standaarde. Uitstekende sport- en kultuurprestasies. Ryke tradisies. Goeie waardes. Uiters bekwame onderwysers/esse. Ouerbetrokkenheid. Gelukkige leerders waar elkeen erkenning kry. Ons doelwitte is dus om voort te bou op bogenoemde aspekte om sodoende bekend te wees vir uitnemendheid op elke gebied. By President Brand Primêr fokus ons nie net op akademie, sport, kultuur en sosiale vaardighede nie, maar dit is vir ons van kardinale belang dat elke leerder toegerus word met ‘n goeie waardesisteem vir die toekoms. Gemeenskaps- en ouerbetrokkenheid is vir ons ook baie belangrik ten einde suksesvol en effektief as skool te kan funksioneer. Alhoewel ons ‘n ryke Geskiedenis met trotse tradisies het, plaas ons ook ‘n hoë prioriteit op die nuutste en modernste tegnologie. Met bekwame en gekwalifiseerde personeel wat nie skroom om die ekstra myl te loop nie, is kwaliteit onderrig en leer, asook gelukkige leerders uitstaande kenmerke waarop ons baie trots is. Wees verseker dat ons as Personeel altyd daarna streef om in die beste belang van elke kind op te tree.